Kontakt

POLITYKA PRYWATNOŚCI


Postanowienia ogólne

 1. Marcin Barański prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą FOTOKOALA Marcin Barański , ul. Północna 207 A 20-818 Lublin, NIP: 7123073419 (dalej jako Administrator) przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami o ochronie danych osobowych (w tym również zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) i dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas ich przetwarzania. Z Administratorem można skontaktować się pisząc na adres koalabiuro@gmail.com .
 2. Administrator prowadzi stronę internetową pod adresem www.fotokoala.pl / www.koalafilm.pl  (dalej jako Serwis. Wszelkie treści znajdujące się wyżej wskazanym Serwisie chronione są prawem, prawami autorskimi lub prawami ochronnymi i nie mogą być w żaden sposób wykorzystywane bez wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności zgody uprawnionego, za wyjątkiem dozwolonego użytku osobistego utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Celem Polityki jest w szczególności zapewnienie osobom fizycznym ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych

  Ochrona prywatności i danych osobowych

 4. Uzyskane przez Administratora dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody lub wystąpienia innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych według przepisów prawa, w tym m.in. uzyskanych w trakcie procesu zakupu towaru, lub realizacji innych umów.
 5. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji komunikacji, a na późniejszym etapie do ewentualnego zawarcia umowy. Sytuacja ta dotyczy wszelkich dostępnych kanałów komunikacji z Administratorem, w szczególności pisząc na skrzynkę mailową lub telefonicznie.
 6. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla wszystkich osób których dane dotyczą;
  2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
  3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
  4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
  5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
  6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych
 7. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
 8. Każdej osobie, która w jakikolwiek sposób udostępniła Administratorowi swoje dane, Administrator zapewnia dostęp do danych i korzystanie z innych praw osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Osobom tym przysługuje:
  1. prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
  2. prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
  3. prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
  4. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
  5. prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.
 9. Osoba fizyczna ma prawo żądać od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności opisana w art. 17 ust. 1 RODO (tzw. prawo do zapomnienia), w tym m.in.:
  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  2. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 10. Osoba trzecia lub inny podmiot mający dostęp do danych osobowych, przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Administratora lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Administratora.
 11. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do komunikacji i ewentualnie późniejszej realizacji umowy. Po upływie tego okresu dane osobowe będą przetwarzane w czasie i zakresie wynikającym z przepisów prawa.